Search Suggestions

About Kitra

Thành lập và quá trình phát triển Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.

 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA) là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Kiên Giang được thành lập đầu năm 2002.

 

 Năm 2005 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA) là cơ quan trực thuộc Sở Thương mại Kiên Giang theo quyết định số 787/QĐ-UB ngày 07/03/2005.

 

 Năm 2006 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Kiên Giang là cơ quan trực thuộc Sở Du lịch Kiên Giang theo Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang.

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và bổ sung nhiệm vụ xúc tiến đầu tư.. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002, Quyết định số 787/QĐ-UB ngày 05/05/2005 và Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang. Thông báo hoạt động chính thức vào ngày 15/04/2008.

 

 Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND về Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.

 

 Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thực hiện và tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.

 

1837_QD-UBND_CHUYEN_NHIEM_VU_CONG_LAP_VE_TRUNG_TAM_XTDTTMDLKG

1779.QD-UBND_KIEN_TOAN_CHUC_NANG_TRUNG_TAM_XTDTTMDL_KIEN GIANG

2295.QD-UBND_THANH_LAP_TRUNG_TAM_XTDTTMDL_KIEN GIANG

 

Các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

 

Hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA) gồm có 4 nhóm chính: xúc tiến đầu tư; xúc tiến thương mại; xúc tiến du lịch; Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp

 

1. Xúc tiến đầu tư:

a) Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

b) Chủ trì phối hợp với sở, ban ngành và địa phương xây dựng danh mục dự án với nội dung chi tiết để phục vụ xúc tiến kêu gọi đầu tư.

c) Thực hiện khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp về thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

e) Chủ trì phối hợp với sở, ban ngành và địa phương xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm, trung và dài hạn của tỉnh.

g) Tổ chức đón tiếp các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư.

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền tỉnh.

i) Hỗ trợ về thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh Kiên Giang.

k) Các hoạt động sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư khác do pháp luật quy định.

 

2. Xúc tiến thương mại:

a) Tổ chức hội chợ, triển lãm tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt Nam về vùng nông thôn, biên giới và hải đảo.

b) Phối hợp với Sở Công thương thực hiện chương trình bình ổn giá theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

c) Tổ chức và hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn thương mại trong nước và nước ngoài.

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam

đ) Chủ trì phối hợp với sở, ban ngành tỉnh và địa phương xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng năm, trung và dài hạn của tỉnh.

e) Chủ trì phối hợp với sở, ban ngành và địa phương đề xuất các giải pháp thực hiện việc ký kết các chương trình hợp tác phát triển kinh tế trong nước và nước ngoài.

g) Tổ chức đón tiếp doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào tỉnh tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

h) Cung cấp, giới thiệu dịch vụ cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.

i) Các hoạt động sự nghiệp công lập về xúc tiến thương mại khác do pháp luật quy định.

 

3. Xúc tiến du lịch

a) Phối hợp với với sở, ban ngành và địa phương nghiên cứu, giới thiệu các điểm đến tiềm năng của tỉnh đến các cơ sở kinh doanh lữ hành, Đoàn báo chí trong và ngoài nước.

b) Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch, chương trình hợp tác du lịch, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo du lịch của tỉnh trong và ngoài nước.

c) Tổ chức đón tiếp các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan trong nước và nước ngoài, tìm hiểu điểm đến, tua - tuyến và kết nối phát triển du lịch.

d) Chủ trì phối hợp với sở, ban ngành và địa phương xây dựng chương trình xúc tiến du lịch hàng năm, trung và dài hạn của tỉnh.

đ) Cung cấpthông tin, giới thiệu dịch vụ cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực xúc tiến du lịch.

e) Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Các hoạt động sự nghiệp công lập về xúc tiến du lịch khác do pháp luật quy định.

 

4. Thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp

a) Thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài, cơ hội đầu tư, phát triển du lịch để truyền tải cho các doanh nghiệp.

b) Tổ chức và vận hành Cổng thông tin điện tử (www.kitra.com.vn), xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của tỉnh; thông tin về đầu tư, thương mại và du lịch.

c) Phát hành bản tin đầu tư, thương mại và du lịch, các ấn phẩm, đĩa, hình ảnh, video về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các khu vực kinh tế trọng điểm, các chính sách khuyến khích xuất khẩu, du lịch, đầu tư của tỉnh và quốc gia; thông tin thị trường, cơ hội kinh doanh, thông tin về du lịch và doanh nghiệp.

d) Tổ chức thực hiện chuyên mục, chuyên đề đầu tư, thương mại và du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về đầu tư, thương mại, du lịch cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f) Tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động thành lập doanh nghiệp theo chương trình Doanh nghiệp khởi nghiệp của Chính phủ từ các hộ sản xuất kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

5. Tiếp cận, thu thập, sử dụng thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tham gia cùng cơ quan chức năng có ý kiến về các vấn đề kinh tế, đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh.

6. Tổ chức khảo sát nắm thông tin về năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cung,cầu của thị trường, tính hiệu quả của danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị, tư vấn mời chào đối tác đầu tư.

7. Tổ chức và hỗ trợ hoạt động xúc tiến cho doanh nghiệp như: xây dựng quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tập huấn, tham quan khảo sát, nghiên cứu thị trường…trong và ngoài nước.

8. Thực hiện các công việc do Ủyban nhân dân tỉnh ủy quyền; tham gia các hoạt động do Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Đầu tư nước ngoài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Du lịch và các tổ chức liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong và ngoài nước.

9. Đại diện giao dịch, giới thiệu, tư vấn, mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Kiên Giang  trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và du lịch.

10. Phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch.

11. Phối hợp với cơ quan thương vụ, đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan ngoại thương nước ngoài tại Việt Nam…để tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

12. Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

 

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

 

* Ban Giám Đốc

- Giám đốc: Nguyễn Duy Linh Thảo

- Phó Giám đốc: Phùng Hữu Tiềm

- Phó Giám đốc: Quảng Xuân Lụa
 

1. Văn Phòng
Email: kitra@kiengiang.gov.vn

- Chánh Văn phòng: Huỳnh Thiện Phủ; 
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thái Nguyên; 
- Phó Chánh Văn phòng: Lê Thượng Chánh;
- Chuyên viên: Võ Văn Mến;
- Tài xế: Hoàng Hùng Anh;
- Bảo vệ: Nguyễn Quốc Nam;
- Tạp vụ: Nguyễn Thị Hiếu.
 
Kế toán - Thủ quỹ 
- Kế toán: Tiêu Mỹ Thảo;
- Thủ Quỹ: Nguyễn Mộng Tuyền.
 
2. Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Phó Trưởng phòng : Trần Thanh Kiệt;
- Phó Trưởng phòng: Phan Thị Nhật Phương;
- Chuyên viên: Huỳnh Thanh Phong; 
- Chuyên viên: Nguyễn Tân Khoa;
- Chuyên viên: Cao Hoàng Khải;
- Chuyên viên: Lâm Kim Đang;
- Chuyên viên: Nguyễn Văn Hải
- Chuyên viên: Trịnh Hoàng Minh Châu;
 
3. Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin

- Trưởng Phòng:  Bành Tòng Mẫn;
- Phó Trưởng phòng: Lê Quảng Đà;
- Chuyên viên: Liêu Quốc Bửu;
- Kỹ thuật viên: Nguyễn Quang Thành;
- Cán sự: Trần Thị Đoan Trang;