Tôm Khô Hà Tiên

Tôm Khô Hà Tiên Loại 4

Tôm Khô Hà Tiên Loại 4

Tôm Khô Hà Tiên Loại 4: 500000đ/kg
Tôm Khô Hà Tiên Loại 4: 500000đ/kg
Giá gốc
VND 500.000
Tôm Khô Hà Tiên Loại 3

Tôm Khô Hà Tiên Loại 3

Tôm Khô Hà Tiên Loại 3: 550000đ/kg
Tôm Khô Hà Tiên Loại 3: 550000đ/kg
Giá gốc
VND 550.000
Tôm Khô Hà Tiên Loại 2

Tôm Khô Hà Tiên Loại 2

Tôm Khô Hà Tiên Loại 2: 600000đ/kg
Tôm Khô Hà Tiên Loại 2: 600000đ/kg
Giá gốc
VND 600.000
Tôm Khô Hà Tiên Loại 1

Tôm Khô Hà Tiên Loại 1

Tôm Khô Hà Tiên Loại 1: 650000đ/kg
Tôm Khô Hà Tiên Loại 1: 650000đ/kg
Giá gốc
VND 650.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND