Tôm Khô Hiểu Phát

Tôm khô Thiên Nhiên Hiểu Phát Loại 3

Tôm khô Thiên Nhiên Hiểu Phát Loại 3

Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh
Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh An toàn thực phẩm
Giá gốc
VND 620.000
Tôm khô Thiên Nhiên Hiểu Phát Loại 2

Tôm khô Thiên Nhiên Hiểu Phát Loại 2

Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh
Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh An toàn thực phẩm
Giá gốc
VND 750.000
Tôm khô Thiên Nhiên Hiểu Phát Loại 1

Tôm khô Thiên Nhiên Hiểu Phát Loại 1

Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh
Sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh An toàn thực phẩm
Giá gốc
VND 900.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND