Yến Sào Gia Khương

Yến Thô Loại 3

Yến Thô Loại 3

Hộp 100g - GCN số 025/2020/NNPTNT-KG ngày 9/3/2020 chứng nh
Hộp 100g - GCN số 025/2020/NNPTNT-KG ngày 9/3/2020 chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Giá gốc
VND 1.950.000
Yến tinh chế loại 1

Yến tinh chế loại 1

Hộp 100g - GCN số 025/2020/NNPTNT-KG ngày 9/3/2020 chứng nh
Hộp 100g - GCN số 025/2020/NNPTNT-KG ngày 9/3/2020 chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giá gốc
VND 3.200.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND