Yến Sào Lin Lin

Yến Thô Loại 1

Yến Thô Loại 1

Yến thô loại 1 100gr
Yến thô loại 1 100gr
Giá gốc
VND 2.500.000
Yến Tinh Chế

Yến Tinh Chế

Yến tinh chế loại 1 100gr
Yến tinh chế loại 1 100gr
Giá gốc
VND 3.500.000
Huyết Yến Loại 1

Huyết Yến Loại 1

Huyết yến loại 1 100gr
Huyết yến loại 1 100gr
Giá gốc
VND 10.000.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND